NPZ

„Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020”

Gdańsk, 20 listopada 2018

Zapytanie ofertowe nr 07/2018

 1. Rodzaj zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń mobilnych, które zostaną wykorzystane w związku
z realizacją zadania z zakresu zdrowia publicznego przez Fundację Marka Kamińskiego

 1. Zamawiający:

FUNDACJA MARKA KAMIŃSKIEGO
Al. Grunwaldzka nr budynku: 212
80-266 Gdańsk

Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej/rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000133671. NIP: 5842006715

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający realizuje zadanie z zakresu zdrowia publicznego pn. „Opracowanie i promocja projektu systemowego wsparcia u młodzieży szkolnej i studenckiej oraz osób starszych mechanizmów automotywacji do zmiany stylu życia oraz promocji zachowań prozdrowotnych w obszarze profilaktyki otyłości, aktywności fizycznej, zdrowia psychicznego i przeciwdziałaniu uzależnieniom m.in. w środowisku szkolnym i akademickim oraz zamieszkania”.

W celu realizacji powyższego zadania Zamawiający planuje zakupić sprzęt niezbędny do przetestowania tworzonej na rzecz projektu aplikacji mobilnej. W celu przeprowadzenia testów wybrano modele najpopularniejszych urządzeń w Polsce przy uwzględnieniu funkcjonujących na rynku systemów operacyjnych tj. Android oraz IOS.

L.p. Nazwa urządzenia – SMARTFONY – istnieje możliwość modyfikacji tabeli poprzez wpisanie innych modeli np. w przypadku nowszej wersji Liczba sztuk 
1. Samsung Galaxy A5  5,2 cala 1
2. Huawei P8 Lite   5 - 5,2 cala 1
3. Samsung Galaxy J5 5 - 5,2 1
4. Samsung Galaxy S8 5,8 cala 1
5. Samsung Galaxy J7  5,5 cala 1
6. Samsung Galaxy S7 5,1 cala  1
7. Samsung Galaxy S7 Edge 5,5 cala 1
8. GOOGLE PIXEL 2 5 cali 1
9. GOOGLE PIXEL 3 5,5 cala 1
10. Samsung Galaxy S9 5,8 cala 1
11. Honor 10  5,84 cala 1
12. LG G6 5,7 cala 1
13. Xiaomi Redmi Note 5 Pro 5,99 cala 1
14. XIAOMI MI MIX 2 5,99 cala 1
15 SONY XPERIA XZ2 COMPACT 5 cali 1
16. HUAWEI P20 5,8 cali 1
17. HTC U11 5,5 cala 1
18. iPhone 8 - 256 GB 1
19. iPhone XS - 256 GB 1
20. iPhone XS MAX - 256 GB 1
L.p. Nazwa urządzenia – TABLETY  Liczba sztuk 
1. Samsung Galaxy Tab A 10.1 LTE 3
2. Tablet Lenovo TAB4 10 2
3. Tablet Huawei MediaPad T3 10 2
4. iPad wifi + cellular 4

Informujemy, że w Zapytaniu ofertowym nr 07/2018 pojawiają się nazwy wyrobów oraz producentów. Jest to uzasadnione charakterem projektu, którego celem jest przetestowanie rozwiązania na reprezentatywnej grupie urządzeń. Oferent ma możliwość zaproponowania urządzeń innych, nowszych (jeżeli na rynku istnieją nowsze wersje), o parametrach nie gorszych niż wymieniony w tabeli sprzęt. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań  równoważnych w zakresie parametrów i funkcjonalności.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami wskazanymi w Ogłoszeniu o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego. Zamawiający nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Nazwa i kody CPV

30213200-7 - komputer tablet

32250000-0 – telefony komórkowe

 1. Termin realizacji zamówienia

Do 7 grudnia 2018 r. 

 1. Kryteria dostępu
 1. Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
  5. pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 2. Podmiot biorący udział w postępowaniu musi:
  1. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia; 
  2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie informacji wpisanych do Formularza ofertowego, który stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 07/2018. 

 1. Kryteria wyboru oferty
 1. Cena - 80%
 2. Termin płatności - 20%

Ocena oferty będzie dokonywana według następujących zasad:

 1. kryterium K1: Cena
K1 = K 1min x 80%
K 1 of

K 1 min - oferta z najniższą ceną

K 1 of - badana oferta

 1. kryterium K2: termin płatności 
K2 = K 2 of x 20%
K 2 max

K 2 max - oferta z najdłuższym terminem płatności 

K 2 of - badana oferta

 1. Opis sposobu przygotowywania ofert
 • Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym - złączniku nr 1.
 • Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. 
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Oferta powinna być napisana w języku polskim na komputerze.
 • Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Minimalny termin ważności oferty to 14 dni od terminu składania ofert. Oferty z krótszym terminem ważności zostaną odrzucone. 
 1. Miejsce oraz termin składania ofert oraz data wyboru Wykonawcy

Oferta powinna zostać przesłana w formie skanu podpisanego załącznika nr 1 na adres mailowy: mateusz.kardas@kaminski.pl lub złożona w formie papierowej na adres FUNDACJA MARKA KAMIŃSKIEGO, Al. Grunwaldzka nr budynku: 212, 80-266 Gdańsk. 

Liczy się data wpływu oferty, a nie data jej nadania. 

Termin składania ofert upływa w dniu: 27.11.2018 r. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.

 1. 10.Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem formy pisemnej. Ewentualne pytania i niejasności mogą być wyjaśnienie jedynie drogą e-mailową. Do kontaktów z Oferentami upoważniony jest Mateusz Kardaś e-mail: mateusz.kardas@kaminski.pl 

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści wpłynie na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej i przekazuje wszystkim podmiotom biorącym udział w postępowaniu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszego Zapytania. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Oferentom, którym przekazano Zapytanie ofertowe oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 1. 11.Pozostałe informacje

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych warunków i postanowień umowy w następujących przypadkach: 

W przypadku czynników, na które Zamawiający nie miał wpływu, a są związane z faktem finansowania wydatków z budżetu państwa, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania uzasadnionych zmian istotnych warunków umowy o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, a w przypadku zmian dotyczących terminu, zakresu, wynagrodzenia i organizacyjnych w przypadkach wystąpienia następujących okoliczności:

 1. Zmiany terminu wykonania umowy - w przypadku:
 1. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności oraz przyczyn wystąpienia przeszkód formalno-prawnych niezależnych od stron umowy,
 2. gdy wystąpiły zjawiska związane z działaniem siły wyższej (np. klęska żywiołowa itp.),
 3. braku środków finansowych na realizację inwestycji, 
 4. gdy powstały opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
 5. gdy zaistniały przyczyny uznane przez Zamawiającego za uzasadnione. 

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, skutkuje tym, iż termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.

 1. Zmiany wynagrodzenia 
 1. zmiany urzędowej stawki podatku VAT;
 2. uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego.

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

Załączniki:

Załącznik nr 1

Treść zapytania ofertowego

Możliwość komentowania jest wyłączona.