NPZ

„Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020”

Gdańsk, 13.10.2018

Zapytanie ofertowe nr 06/2018

 1. Rodzaj zamówienia: 

Przeprowadzenie rekrutacji uczestników programu pilotażowego wymienionego w punkcie 3 Zapytania dla Fundacji Marka Kamińskiego

 1. Zamawiający:

FUNDACJA MARKA KAMIŃSKIEGO
Al. Grunwaldzka nr budynku: 212
80-266 Gdańsk

Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej/rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000133671. NIP: 5842006715

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający realizuje zadanie z zakresu zdrowia publicznego pn. „Opracowanie i promocja projektu systemowego wsparcia u młodzieży szkolnej i studenckiej oraz osób starszych mechanizmów automotywacji do zmiany stylu życia oraz promocji zachowań prozdrowotnych w obszarze profilaktyki otyłości, aktywności fizycznej, zdrowia psychicznego i przeciwdziałaniu uzależnieniom m.in. w środowisku szkolnym i akademickim oraz zamieszkania”.

W celu realizacji powyższego zadania Zamawiający poszukuje usługodawcy, który zajmie się przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego do programu pilotażowego projektu w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, podkarpackim oraz małopolskim. Usługa realizowana będzie przy współpracy z certyfikowanymi trenerami metody „Biegun” wyznaczonymi przez Fundację. Elementami składowymi usługi będzie:  

 1. Dobór placówek, tj. szkół, uczelni oraz uniwersytetów trzeciego wieku biorących udział w programie pilotażowym w wyżej wspomnianych województwach, zgodnie z założeniami projektu – założenia projektu stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 
 2. Dostarczenie na podstawie otrzymanych od Fundacji Marka Kamińskiego informacji merytorycznych gotowych materiałów na potrzeby procesów rekrutacyjnych, tj. broszur informacyjnych, formularzy zgłoszeniowych oraz instrukcji obsługi aplikacji – w wersji papierowej oraz elektronicznej. 
 3. Zrekrutowanie i przeprowadzenie przez program pilotażowy we współpracy z wyznaczonymi przez Fundację Marka Kamińskiego certyfikowanymi trenerami metody „Biegun” 2000 osób + 10% w grupie dzieci / młodzieży szkolnej, 500 osób + 10% w grupie młodzieży akademickiej oraz 400 osób + 20% w grupie seniorów. Margines +10% stanowić będzie zabezpieczenie na wypadek wycofania się z badania części uczestników.

Założenia procesu rekrutacji: 

 1. zapoznanie się̨ z Regulaminem Projektu potwierdzone podpisem uczestnika na Formularzu Zgłoszeniowym lub poprzez Formularz Online.
 2. Dostarczenie Formularza Zgłoszeniowego (wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i Deklaracją Uczestnictwa w projekcie) i ewentualnie zgody rodziców/prawnych opiekunów uczestników nieletnich do Biura projektu – Fundacji Marka Kamińskiego lub mailowo na adres: rekrutacja@kaminski.pl
 3. Rekrutacja będzie prowadzona do momentu uzyskania deklarowanej liczby badanych w projekcie. W przypadku większej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie uzyskać zgodę rodziców dzieci/młodzieży niepełnoletnich biorących udział w pilotażu w celu zapewnienia legalności interwencji na poziomie opiekuna prawnego.

 1. Rekrutacja dzieci/ młodzieży szkolnej
 • Zakładana liczebność grupy: 2000 + 10% dodatkowo (na wypadek wycofania się z badania części uczestników). Zleceniobiorca zobowiązany będzie uzyskać zgodę rodziców dzieci/młodzieży niepełnoletnich biorących udział w pilotażu w celu zapewnienia legalności interwencji na poziomie opiekuna prawnego. 
 • Reprezentatywność: z uwzględnieniem rozkładu płci (K vs M) - w oparciu o aktualne dane demograficzne oraz informacje zawarte w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 
 • Kryteria wykluczenia: każde ostre schorzenie uniemożliwiające udział w aktywnościach pilotażu (np. przeciwskazanie do aktywności fizycznej).
 1. Rekrutacja młodzieży akademickiej
 • Zakładana liczebność grupy: 500 + 10% dodatkowo (na wypadek wycofania się z badania części uczestników)
 • Rekrutacja: Rekrutacja prowadzona będzie w czterech ośrodkach akademickich przy współudziale samorządów studenckich, oraz poprzez wsparcie organizacji studenckich (koła naukowe, fundacje akademickie), a także przy wsparciu centrów kariery.
 • Reprezentatywność: z uwzględnieniem rozkładu płci (K vs M) - w oparciu o aktualne dane demograficzne.
 • Kryteria wykluczenia: każde ostre schorzenie wykluczające udział w pilotażu.
 1. Rekrutacja seniorów
 • Zakładana liczebność grupy: 400 osób + 20% dodatkowo (wycofanie z badania); rekrutacja 480 osób.
 • Ośrodki rekrutujące: poradnie lecznictwa otwartego (podstawowa opieka zdrowotna i poradnie specjalistyczne) działające w obszarze publicznej opieki zdrowotnej (w ramach kontraktu z NFZ) oraz przy udziale Uniwersytetów Trzeciego Wieku w czterech ośrodkach akademickich w przedmiotowych województwach. 
 • Reprezentatywność:  dobór w kategoriach wiekowych: 60-64; 65-69; 70-74; 75-79 z uwzględnieniem rozkładu płci (K vs M) - w oparciu o aktualne dane demograficzne.
 • Kryteria wykluczenia:  
  • każde ostre schorzenie - ciężkie zaostrzenie choroby przewlekłej, znaczne zaawansowanie choroby,
  • estymowany czas przeżycia do 2 lat,
  • otępienie,
  • sprawność funkcjonalna (Activity of Daily Living, ADL <5 pkt.).
 1. Szkolenia

Organizacja miejsc szkoleń uczestników pilotażu oraz dostarczenie (w wersji elektronicznej oraz papierowej) niezbędnych materiałów szkoleniowych we współpracy z wyznaczonymi przez Fundację Marka Kamińskiego, certyfikowanymi trenerami metody „Biegun”. 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami wskazanymi w Ogłoszeniu o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego. Zamawiający nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Nazwa i kody CPV

    79600000-0  - Usługi rekrutacyjne

 1. Termin realizacji zamówienia

Październik 2018 – czerwiec 2020

 1. Kryteria dostępu
 1. Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
  5. pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 2. Podmiot biorący udział w postępowaniu musi:
  1. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia; 
  2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
  3. potwierdzić, że podmiot / zatrudnieni pracownicy posiadają doświadczenie w zakresie rekrutacji młodzieży szkolnej, akademickiej oraz seniorów.
  4. potwierdzić, że podmiot / personel podmiotu posiada doświadczenie we współpracy z jednostkami szkolnymi oraz uczelniami.

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie informacji wpisanych do Formularza ofertowego, który stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 06/2018. 

 1. Kryteria wyboru oferty
 1. Cena - 60%
 2. Termin płatności - 20%
 3. Ilość oddelegowanych pracowników do projektu - 20%

Ocena oferty będzie dokonywana według następujących zasad:

 1. kryterium K1: Cena
K1 = K 1min x 60%
K 1 of

K 1 min - oferta z najniższą ceną

K 1 of - badana oferta

 1. kryterium K2: termin płatności 
K2 = K 2 of x 20%
K 2 max

K 2 max - oferta z najdłuższym terminem płatności 

K 2 of - badana oferta

 1. kryterium K3: Ilość oddelegowanych pracowników do projektu
K3 = K 3 of x 20%
K 3 max

K 3 max - oferta z największą ilością oddelegowanych pracowników do projektu

K 3 of - badana oferta

 1. Opis sposobu przygotowywania ofert
 • Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym - złączniku nr 1.
 • Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. 
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 • Oferta powinna być napisana w języku polskim na komputerze.
 • Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Minimalny termin ważności oferty to 14 dni od terminu składania ofert. Oferty z krótszym terminem ważności zostaną odrzucone. 
 1. Miejsce oraz termin składania ofert oraz data wyboru Wykonawcy

Oferta powinna zostać przesłana w formie skanu podpisanego załącznika nr 1 na adres mailowy: mateusz.kardas@kaminski.pl lub złożona w formie papierowej na adres FUNDACJA MARKA KAMIŃSKIEGO, Al. Grunwaldzka nr budynku: 212, 80-266 Gdańsk. 

Liczy się data wpływu oferty, a nie data jej nadania. 

Termin składania ofert upływa w dniu: 19.10.2018. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.

 1. 10.Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem formy pisemnej. Ewentualne pytania i niejasności mogą być wyjaśnienie jedynie drogą e-mailową. Do kontaktów z Oferentami upoważniony jest Mateusz Kardaś e-mail: mateusz.kardas@kaminski.pl.

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści wpłynie na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej i przekazuje wszystkim podmiotom biorącym udział w postępowaniu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszego Zapytania. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Oferentom, którym przekazano Zapytanie ofertowe oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 1. 11.Pozostałe informacje

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych warunków i postanowień umowy w następujących przypadkach: 

W przypadku czynników, na które Zamawiający nie miał wpływu, a są związane z faktem finansowania wydatków z budżetu państwa, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania uzasadnionych zmian istotnych warunków umowy o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, a w przypadku zmian dotyczących terminu, zakresu, wynagrodzenia i organizacyjnych w przypadkach wystąpienia następujących okoliczności:

 1. Zmiany terminu wykonania umowy - w przypadku:
 1. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności oraz przyczyn wystąpienia przeszkód formalno-prawnych niezależnych od stron umowy,
 2. gdy wystąpiły zjawiska związane z działaniem siły wyższej (np. klęska żywiołowa itp.),
 3. braku środków finansowych na realizację inwestycji, 
 4. gdy powstały opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
 5. gdy zaistniały przyczyny uznane przez Zamawiającego za uzasadnione. 

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, skutkuje tym, iż termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.

 1. Zmiany wynagrodzenia 
 1. zmiany urzędowej stawki podatku VAT;
 2. uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego.

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

Załączniki:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Treść zapytania ofertowego

Możliwość komentowania jest wyłączona.