NPZ

„Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020”

Gdańsk, 03.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 02/2018

1.    Rodzaj zamówienia:

W ramach postępowania ofertowego poszukuje się Wykonawcy, który wykona i dostarczy kompletny System składający się z 5 komponentów opisanych w punkcie 3 niniejszego Zapytania.

2.    Zamawiający:

FUNDACJA MARKA KAMIŃSKIEGO
Al. Grunwaldzka nr budynku: 212
80-266 Gdańsk

Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej/rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000133671. NIP: 5842006715

3.    Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający realizuje zadanie z zakresu zdrowia publicznego pn. „Opracowanie i promocja projektu systemowego wsparcia u młodzieży szkolnej i studenckiej oraz osób starszych mechanizmów automotywacji do zmiany stylu życia oraz promocji zachowań prozdrowotnych w obszarze profilaktyki otyłości, aktywności fizycznej, zdrowia psychicznego i przeciwdziałaniu uzależnieniom m.in. w środowisku szkolnym i akademickim oraz zamieszkania”.

W celu realizacji powyższego zadania Zamawiający poszukuje Wykonawcy specjalizującego się w pracach informatycznych, który zobowiązany jest do dostarczenia Systemu składającego się z 5 komponentów. Na komponenty składają się następujące elementy:

 • Komponent nr 1. Systemu Personalizacji Użytkowników i Zarządzania Treścią - dostępnego dla Administratorów, użytkowników wewnętrznych i kadry zarządzającej projektem - interfejsy powinny być funkcjonalne, ale mogą zakładać wcześniejsze przeszkolenie użytkownika.
 • Komponent nr 2 - Aplikacji Mobilnej - dostępnej dla użytkowników końcowych, czyli młodzieży szkolnej, studentów napisanej w technologii umożliwiającej obsługę na smartphonach z systemem operacyjnym iOS.
 • Komponent nr 3 - Aplikacji Mobilnej - dostępnej dla użytkowników końcowych, czyli młodzieży szkolnej, studentów napisanej w technologii umożliwiającej obsługę na smartphonach z systemem operacyjnym Android.
 • Komponent nr 4 - Aplikacji Mobilnej - dostępnej dla użytkowników końcowych seniorów napisanej w technologii umożliwiającej obsługę na smartphonach z systemem operacyjnym iOS.
 • Komponent nr 5 - Aplikacji Mobilnej - dostępnej dla użytkowników końcowych, czyli seniorów napisanej w technologii umożliwiającej obsługę na smartphonach z systemem operacyjnym Android.

Komponent nr 1 - System Personalizacji Użytkowników i Zarządzania treścią będzie służył do zarządzania kontentem wyświetlanym na urządzeniach mobilnych za pomocą aplikacji mobilnych, oraz do  pobierania danych z Aplikacji Mobilnych.

Komponent nr 2, Komponent nr 3, Komponent nr 4, Komponent nr 5  - Aplikacje Mobilne - służyć będą do realizacji zadań definiowanych za pomocą systemu personalizacji użytkowników i zarządzania treścią. Będą także umożliwiać przesyłanie danych ze stanu realizacji podjętych zadań.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami podmiotowymi znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania.

4.    Nazwa i kody CPV

72210000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

5.    Termin realizacji zamówienia

Od momentu podpisania umowy do 15 grudnia 2018, przy czym prace związane z testowaniem i wdrożeniem Systemu będą trwały do końca realizacji przedmiotowego projektu tj. do 30.06.2020 r.

6.    Kryteria dostępu

 1. Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
  5. pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 2. Podmiot biorący udział w postępowaniu musi:
  1. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia;
  2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
  3. spełniać wymagania podmiotowe oraz wymagania podmiotowe dla Potencjału osobowego Wykonawcy określone w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie informacji wpisanych do Formularza ofertowego, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

7.    Kryteria wyboru oferty

 1. Cena – 70 punktów
 2. Czas reakcji i naprawy – 30 punktów

Ocena oferty będzie dokonywana według następujących zasad:

 1. kryterium K1: Cena

 

K1 = K 1min x 70 punktów
K 1 of

 

K 1 min - oferta z najniższą ceną

K 1 of - badana oferta

Najwięcej punktów w tym kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną

 1. Kryterium K2: czas reakcji i naprawy
Czas reakcji Czas naprawy Punktacja
awaria Niezwłocznie, nie później niż 4 godziny od czasu przyjęcia zgłoszenia Niezwłocznie, nie później  niż 48 godzin od czasu przyjęcia zgłoszenia 30 pkt.
błąd Niezwłocznie, nie później niż 2 dni powszednie od dnia przyjęcia zgłoszenia Niezwłocznie, nie później niż 10 dni powszednich od dnia przyjęcia zgłoszenia
usterka Niezwłocznie, nie później niż 5 dni powszednich od dnia przyjęcia zgłoszenia Niezwłocznie, nie później niż 20 dni powszednich od dnia przyjęcia zgłoszenia

 

Czas reakcji Czas naprawy Punktacja
awaria niezwłocznie, nie później niż 8 godziny od czasu przyjęcia zgłoszenia Niezwłocznie, nie później  niż 72 godziny od czasu przyjęcia zgłoszenia 0 pkt.
błąd niezwłocznie nie później niż 3 dni powszednie od dnia przyjęcia zgłoszenia Niezwłocznie, nie później niż 15 dni powszednich od dnia przyjęcia zgłoszenia
usterka niezwłocznie nie później niż 9 dni powszednich od dnia przyjęcia zgłoszenia Niezwłocznie, nie później niż 30 dni powszednich od dnia przyjęcia zgłoszenia

Suma punktów z kryterium a) oraz b) będzie podstawą do wyboru danej oferty. Oferent, który otrzyma najwyższą liczbę punktów (sumarycznie) zostanie wybrany jako wykonawca zamówienia z zastrzeżeniem punktu 10 zapytania.

8.    Opis sposobu przygotowywania ofert

 • Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym - Złączniku nr 2.
 • Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 • Oferta powinna być napisana w języku polskim na komputerze.
 • Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Minimalny termin ważności oferty to 14 dni od terminu składania ofert. Oferty z krótszym terminem ważności zostaną odrzucone.

9.    Miejsce oraz termin składania ofert oraz data wyboru Wykonawcy

Oferta powinna zostać przesłana w formie skanu podpisanego załącznika nr 2 na adres mailowy: mateusz.kardas@kaminski.pl  lub złożona w formie papierowej na adres FUNDACJA MARKA KAMIŃSKIEGO, Al. Grunwaldzka nr budynku: 212, 80-266 Gdańsk.

Liczy się data wpływu oferty, a nie data jej nadania.

Termin składania ofert upływa w dniu: 11.07.2018r. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.

10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem formy pisemnej. Ewentualne pytania i niejasności mogą być wyjaśnienie jedynie drogą e-mailową. Do kontaktów z Oferentami upoważniony jest Mateusz Kardaś e-mail: mateusz.kardas@kaminski.pl

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści wpłynie na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej i przekazuje wszystkim podmiotom biorącym udział w postępowaniu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszego Zapytania. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Oferentom, którym przekazano Zapytanie ofertowe oraz zamieszcza na stronie internetowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

11. Pozostałe informacje

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych warunków i postanowień umowy w następujących przypadkach:

W przypadku czynników, na które Zamawiający nie miał wpływu, a są związane z faktem finansowania wydatków z budżetu państwa, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania uzasadnionych zmian istotnych warunków umowy o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, a w przypadku zmian dotyczących terminu, zakresu, wynagrodzenia i organizacyjnych w przypadkach wystąpienia następujących okoliczności:

 • Zmiany terminu wykonania umowy - w przypadku:
 1. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności oraz przyczyn wystąpienia przeszkód formalno-prawnych niezależnych od stron umowy,
 2. gdy wystąpiły zjawiska związane z działaniem siły wyższej (np. klęska żywiołowa itp.),
 3. braku środków finansowych na realizację inwestycji,
 4. gdy powstały opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
 5. gdy zaistniały przyczyny uznane przez Zamawiającego za uzasadnione.

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, skutkuje tym, iż termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.

 • Zmiany wynagrodzenia
 1. zmiany urzędowej stawki podatku VAT;
 2. uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego.

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami wskazanymi w Ogłoszeniu o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego. Zamawiający nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Treść zapytania ofertowego

Możliwość komentowania jest wyłączona.