Bez tytułu

Kiedy: 31 maja 2017

Gdzie: Centrum Konferencyjne Stadionu Legii Warszawa

Kongres Inspiracji to pierwsze tego rodzaju wydarzenie w Polsce, które ma na celu zainspirowanie naszych gości do odnalezienia motywacji w życiu na podstawie prawdziwych historii i doświadczeń osób takich jak Marek Kamiński, Andrzej Bargiel czy Małgorzata Wojtaczka.

 

Misją kongresu jest szerzenie praktyk, podnoszenie kwalifikacji oraz wymiana doświadczeń wśród profesjonalistów i entuzjastów motywacji i coachingu w sferze osobistej i zawodowej. Goście będą mieli również okazję wysłuchania porad oraz wskazówek dotyczących radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

 

Kongres „Discover  the world and yourself” to inspiracja, lifestyle, odkrywanie siebie i nauka jak żyć w harmonii pomiędzy pracą a życiem prywatnym. To świadectwo wybitnych profesjonalistów o tym, jak pokonywać bariery i jak nie bać się ryzyka.

 

7 prelegentów:

 

 • Marek Kamiński – zdobywca biegunów,
 • Piotr Voelkel – współzałożyciel Uniwersytetu SWPS,
 • Zuzanna Skalska – specjalista w dziedzinie designu i trendów,
 • Weronika Mliczewska – fotografka, podróżniczka kochająca Amerykę Południową
 • Małgorzata Wojtaczka – pierwsza Polka, która samotnie zdobyła biegun
 • Krzysztof Wróbel – wybitny kardiochirurg realizujący zabiegi na całym świecie


Regulamin Kongresu Inspiracji ,,Discover the world & yourself’’
organizowanego przez Instytut Marka Kamińskiego.
 • I Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w kongresie pod nazwą Kongres Inspiracji ,,Discover the world & yourself’’, który odbędzie się w dniu 31 maja 2017 roku w Warszawie, zwanego dalej Kongresem, organizowanego przez Instytut Marka Kamińskiego sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 212, zwanego dalej Organizatorem.
 2. Rejestracja uczestnictwa w Kongresie jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu, w tym obowiązku uiszczenia opłaty stosownie do stawek określonych w Cenniku.
 3. Organizator zastrzega, iż z przyczyn niezależnych od Organizatora może nastąpić zmiana prelegentów, planu Kongresu i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji w tym zakresie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie jakiegokolwiek zobowiązania lub odwołanie Kongresu spowodowane działaniem siły wyższej. Organizator niezwłocznie zawiadomi zarejestrowanych Uczestników o takim przerwaniu wykonania zobowiązań i jego przyczynie poprzez wysłanie informacji listem elektronicznym. Organizator nie pokrywa utraconych korzyści ani kosztów, jakie Uczestnik poniósł w związku ze zmianami opisanymi w pkt. 4.
 • II Zgłoszenie udziału oraz Opłaty
 
 1. Rejestracja uczestnictwa w Kongresie następuje poprzez prawidłowe i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty określonej w Cenniku, na wskazany w nim rachunek, w terminie określonym w punkcie 3.
 2. Uczestnikiem Kongresu jest osoba, która dokonała rejestracji oraz uiściła opłatę, o której mowa w ustępie 1.
 3. Zakup biletu na Kongres przez Uczestnika możliwy jest tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu Evenea.
 4. Datą dokonania opłaty jest data uznania rachunku bankowego Organizatora.
 5. Po dokonaniu rejestracji oraz opłaceniu uczestnictwa w Kongresie, organizator otrzyma bilet, w formie elektronicznej do wydruku. Bilet uprawnia do uczestnictwa w Kongresie tylko jednej osoby.
 6. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Instytut Marka Kamińskiego sp. z o.o. danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym w celu organizacji i przeprowadzenia Kongresu Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 7. Każdy Uczestnik otrzyma torbę w kolorze zależnym od posiadanego biletu.
 8. Uczestnik uprawniony jest do otrzymania torby z materiałami powitalnymi. Każdy uczestnik uprawniony jest do otrzymania filiżanki kawy.
 9. Po zakończeniu Kongresu, każdy Uczestnik, uprawniony będzie do otrzymania certyfikatu w formie elektronicznej potwierdzającego udział w Kongresie. Certyfikat zostanie przesłany Uczestnikowi na adres e-mail podany podczas rejestracji, pod warunkiem wyrażenia zgody na jego przesłanie.
 • III Odpowiedzialność Uczestników
 1. Uczestnicy kongresu są zobowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych i innych przepisów prawnych obowiązujących w obiekcie, w którym odbywa się Kongres Inspiracji ,,Discover the world & yourself’’.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy Uczestnika.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestnika
 4. Uczestnik naruszający dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego, zobowiązany jest do opuszczenia obiektów, w których odbywał się będzie Kongres.
 • IV Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia Kongresu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Komentarze

 1. […] Szczegóły: http://kaminski.pl/kongres-inspiracji-discover-the-world-and-yourself/ […]