Tekst jednolity Statutu Fundacji Marka Kamińskiego z uwzględnieniem dokonanych dotychczas zmian: § 6, 7, 32 i 33 na podstawie uchwały Fundatora z dnia 17 grudnia 1996r. nr 1/12/96, a także § 16, 26, 33 na podstawie uchwały Zarządu Fundacji nr 01/04/200a0 z dnia 3 kwietnia 2000r., § 33 na podstawie uchwały Zarządu Fundacji nr 001/07/2000 z dnia 20 lipca 2002r. oraz dodanym rozdziałem IV a, § 12 a i zmienionym § 35 i zmienionym rozdziałem IV na podstawie uchwały Zarządu Fundacji nr 001/12/2004 z dnia 20 grudnia 2004r. oraz zmian nazwy Fundacji i § 24 na podstawie uchwały Zarządu Fundacji nr 6 z 23.06.2009r; zmiany w § 6, 7, 11, 31, 31b, 31c, 33 na podstawie uchwały Zarządu Fundacji Marka Kamińskiego z dnia 05.01.2010 nr 2/2010 w następującym brzmieniu:

Rozdział I
Postanowienia ogólna

§ 1
Fundacja Marka Kamińskiego zwana w dalszej części „Fundacją” ustanowiona przez Marka Kamińskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marię Dambek z Kancelarii Notarialnej w Gdańsku, ul. Piwna 1/2 repetytorium A nr 7622/1996, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku, o fundacjach (Dz.U. z 1991 roku nr 46, póź. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.
§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

§ 4
Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również poza granicami kraju – z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 5
Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 6
Cele Fundacji
Celem Fundacji jest prowadzenie działalności turystycznej, ekologicznej, społecznej, kulturalnej, artystycznej dotyczącej kultury fizycznej i sportu, naukowej, oświatowej i charytatywnej. Działalność Fundacji jest ukierunkowana na wspieranie i integrowanie wokół różnych środowisk o zasięgu regionalnym, krajowym i światowym oraz działalność pożytku publicznego.
Celem jest również organizowanie, wspieranie i animowanie inicjatyw: turystycznych, ekologicznych, społecznych, kulturalnych, artystycznych, sportowych i rekreacyjnych, edukacyjnych i charytatywnych. Ponadto rozpowszechnianie, promowanie i realizowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu turystyki, ekologii, pomocy społecznej, kultury i sztuki, sportu i rekreacji, edukacji, pomocy charytatywnej – pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie, promocja i organizacja wolontariatu, ochrona i promocja zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 7
Sposoby urzeczywistniania celów Fundacji
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
W zakresie nauki, kultury, edukacji i wychowania:

- udzielanie wsparcia organizacyjnego, technicznego i instruktażowego uczestnikom wypraw lub ekspedycji,
- organizowanie lub finansowanie wypraw lub ekspedycji,
- organizowanie spotkań i sympozjów, wykładów, prelekcji, konferencji, imprez i konkursów w kraju i za granicą,
- tworzenie, organizowanie i realizacja programów edukacyjno-naukowych związanych z celami Fundacji,
- finansowanie i udzielanie stypendiów młodym uczestnikom wypraw lub ekspedycji oraz dla innych osób, których dotyczą cele Fundacji,
- wspomaganie uczestników wypraw i eksploracji rejonów polarnych oraz innych miejsc na kuli ziemskiej,
- popularyzowanie aktywności w dziedzinie turystyki w kraju i zagranicą, działań proekologicznych, a także polarystyki i eksploracji,
- popularyzowanie idei, wiedzy, wartości, zwyczajów i osiągnięć polarystyki i eksploracji wśród młodzieży szkolnej i uniwersyteckiej oraz osób czynnych zawodowo,
- wsparcie i promocja młodych uczestników wypraw lub eksploracji,
- prowadzenie prac badawczych i naukowych w zakresie dziedzin związanych z turystyką, ekologią, eksploracją lub polarystyką, takich jak: geografia, nauki przyrodnicze, ochrona zdrowia i środowiska oraz kultura społeczności,
- rozwój polskiej polarystyki i eksploracji,
- rozwój, promocja i wspieranie polskiej turystyki regionalnej, krajowej i zagranicznej,
- rozwój, promocja i wspieranie turystyki zagranicznej,
- popularyzację kultury i sztuki,
- przybliżanie społeczeństwu wspólnego dziedzictwa kulturowego,
- rozbudowa infrastruktury związanej z turystyką, ekologią, kulturą, sztuką, edukacją i pomocą społeczną,
- uruchamianie programów kulturalnych, edukacyjnych, społecznych i informacyjnych,
- tworzenie narzędzi multimedialnych odpowiadających potrzebom różnych środowisk, związanych z szeroko pojętą turystyką, ekologią, kulturą, poziomem socjalnym, pomocą niepełnosprawnym, kulturą sportu i rekreacji,
- inicjatywy i współpracę między instytucjami kulturalnymi, społecznymi oraz edukacyjnymi działającymi na rzecz turystyki, ekologii, edukacji, pomocy społecznej, kultury i sztuki, sportu i rekreacji,
- dialog i wymiana między kulturami europejskimi i innymi kulturami, współpracę w dziedzinie wspólnoty interesów instytucji i/lub innych organizacji kulturalnych w państwach Unii Europejskiej i innych,
- organizowanie warsztatów, szkoleń, spektakli, wydarzeń muzycznych, koncertów, festiwali, konferencji, projekcji filmów, aukcji, wystaw, plenerów, akcji twórczych i promocyjnych etc. o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
- tworzenie i promocję dzieł i inicjatyw wizualnych, muzycznych i innych oraz twórcze działania na rzecz tolerancji, swobodnej wymiany myśli oraz szerzenie idei równości,
prowadzenie działalności wydawniczej.

W zakresie pomocy społecznej:

- pomoc charytatywna, organizowanie zbiórek na cele charytatywne,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym wsparcie finansowe i rzeczowe osób niepełnosprawnych i chorych w trudnych sytuacjach,
- organizowanie festiwali, festynów, konkursów dla osób niepełnosprawnych,
ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,
- organizowanie pomocy dla dzieci ze szczegółowym uwzględnieniem dzieci z domów dziecka, z rodzin zagrożonych oraz dzieci niepełnosprawnych, a także cierpiących na szczególnie uciążliwe lub nieuleczalne choroby, wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- organizacja zbiórek pieniężnych, akcji, bali, imprez charytatywnych oraz aukcji w kraju i za granicą, z których dochód przeznaczany jest na cele statutowe Fundacji,
pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

W zakresie ochrony i promocji zdrowia:

a) realizowanie warsztatów wsparcia psychologicznego,
b) pomoc osobom chorym, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, refundowanie i organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.

W zakresie integracji i aktywizacji społecznej:

a) promocja i organizacja wolontariatu,
b) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 8
Dla osiągnięcia swych celów może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział II
Majątek i dochody Fundacji

§9
Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 3.000 złotych stanowiący fundusz założycielski Fundacji.

§ 10
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11
Dochodami Fundacji są:
Darowizny, spadki, zapisy.
Wpłaty 1% podatku od osób fizycznych.
Subwencje osób prawnych.
Dochody ze zbiórek i imprez publicznych.
Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego.
Dochody uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 12
Dochody pochodzące z darowizn, subwencji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawca nie postanowi inaczej.

§ 12a
Majątek Fundacji nie może zostać użyty do: /art.20 pkt.1-4 ustawy/
udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji stosunku do jej członków, organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
przekazywania go na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywania go na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 13
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej 1000 złotych lub, gdy idzie o osoby zagraniczne, 500 dolarów USA, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł sponsora Fundacji.

§ 14
Tytuł sponsora ma charakter osobisty.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 15
Organami Fundacji są:
- Zarząd Fundacji
- Rada Fundacji

§ 16
W skład Rady Fundacji wchodzi od trzech do pięciu sponsorów, powołanych jednomyślną uchwałą Zarządu Fundacji na trzyletnią kadencję. Wszyscy członkowie Rady Fundacji muszą posiadać miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 17
Członków Rady Fundacji odwołuje Zarząd Fundacji przed upływem okresu na jaki zostali powołani w przypadku zaistnienia po ich stronie przeszkód w sprawowaniu funkcji członka Rady Fundacji o jakich mowa w art.20 ust.6 lit. a i b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 03.96.873).

§ 18
Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

§ 19
Rada wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 20
Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 21
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych, z tym że wymagana jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 22
Do Rady należy:
opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd
rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji
podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w § 43, 37, 39 i 40 niniejszego statutu
sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu Fundacji
zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności.

§ 23
Radzie Fundacji przysługuje nadto prawo do występowania do Zarządu Fundacji z wnioskami oraz opiniami we wszystkich sprawach dotyczących działalności Fundacji.

§ 24
Zarząd Fundacji składa się z od jednego do pięciu osób i jest powoływany na czas nie oznaczony przez Fundatora. Fundator może wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonanie powyższego uprawnienia.

§ 25
Fundator może zostać członkiem Zarządu.

§ 26
Fundatorowi służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie. Takie samo prawo służy fundatorowi wobec Rady Fundacji lub każdego z jej członków.

§ 27
Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji.

§ 28
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§ 29
Zarząd w szczególności:
reprezentuje Fundację na zewnątrz
uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji
sprawuje zarząd majątkiem Fundacji
przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy
ustala regulamin biura Fundacji
powołuje i odwołuje Dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji
h) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej
i) podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.

§ 30
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji.

§ 31
oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu,
oświadczenie woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.

Rozdział IV a
Działalność pożytku publicznego Fundacji

§ 31a
Formy prowadzenia działalności pożytku publicznego
Fundacja prowadzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami nieodpłatnie lub odpłatnie działalność pożytku publicznego.

§ 31b
Przedmiot działalności pożytku publicznego
Przedmiotem prowadzonej działalności pożytku publicznego jest wg PKD:

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
85.32.A Technika
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
74.20.Z Działalność fotograficzna
47.78. SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
58.11. WYDAWANIE KSIĄŻEK
86.90. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
88.1 Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.9 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania
85.5 Pozaszkolne formy edukacji
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.6 Działalność wspomagająca edukację
90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
91.0 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
93.1 Działalność związana ze sportem
93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

§ 31c
Formy prowadzonej działalności pożytku publicznego
Prowadzona przez Fundację działalność pożytku publicznego polega w szczególności na:
nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z osobami i instytucjami edukacyjno – naukowymi (94.99.Z)
organizowaniu spotkań i sympozjów, wykładów prelekcji, konferencji celem popularyzowania wiedzy geograficznej oraz z zakresu ochrony przyrody i środowiska naturalnego (72.19.Z)
organizowaniu i finansowaniu ekspedycji, w szczególności poprzez opracowanie szczegółowego ich programu, zapewnienia odpowiedniego transportu, zakwaterowania oraz pomocy przewodników (79.12.Z; 79.90.A; 79.90.B; 79.90.C)
tworzeniu, organizowaniu i realizacji programów edukacyjno-naukowych, obejmujących specjalistyczną edukację na poziomie podstawowym i średnim oraz edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania (85.32.A; 85.51.Z; 85.52.Z; 85.59.B)

Rozdział V
Działalność gospodarcza Fundacji

§ 32
Działalność gospodarcza
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji celów Fundacji.

§ 33
Przedmiot działalności gospodarczej
Działalność gospodarcza prowadzona będzie w zakresie (według PKD):
58.11.Z Wydawanie książek
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
74.20.Z Działalność fotograficzna
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
26) 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
27) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
28) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
29) 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
30) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
31) 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
32) 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
33) 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
34) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
35) 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
36) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
37) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
38) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
39) 85.32.A Technika
40) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
41) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
42) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

§ 34
Całością spraw związanych z działalnością gospodarczą zajmowała się będzie Zarząd Fundacji, bądź jego poszczególni członkowie w granicach umocowania udzielonego przez Zarząd.

§ 35
O podziale całości dochodów z działalności gospodarczej na realizację poszczególnych celów Fundacji decydować będzie Zarząd Fundacji.

Rozdział VI
Zmiana statutu

§ 36
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 37
Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 38
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§ 39
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 40
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 41
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 42
Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwala ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 43
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 44
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

Zarząd Fundacji:
Dorota Bireta Tomaszewska